Cong an Yen Bai - Tin trong nước - Quảng Nam khẩn trương chống xâm nhập mặn cứu lúa Hè Thu