Cong an Yen Bai - Tin trong ngành - Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trường Trung cấp CSND III